diumenge, 29 de novembre del 2020

 ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

ATESTACIÓ DE DESPLAÇAMENT DEROGATORI


En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire /

En aplicació del decret n°2020-1310 del 29 d’octubre 2020 que prescriu les mesures generals necessàries contra l’epidèmia de Covid-19 en el marc de l’estat d’urgència sanitària

Je soussigné(e) / Jo, sota-signant,

Mme/M. – Sra/Sr.: ................................................ ................................................

Né(e) le - Nascut/nascuda el: ................................................ a : ............................................

Demeurant / Domicili: ......................................................................................................................

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 / certifica que el meu desplaçament és motivat per la raó següent, autoritzat pel decret :

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés2, déplacements pour un concours ou un examen / Desplaçaments entre el domicili i el lloc d’exercici de la feina o un establiment d’ensenyament o de formació, desplaçaments professionals que no poden ser diferits, per un concurs o un examen.

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile / Desplaçaments per fer compres de material necessari a l’activitat professional, compres de primera necessitat als comerços autoritzats, recollir comandes i lliurament a domicili.

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments. / Consultes, exàmens i cures que no es poden fer a distància i compra de medicaments.

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. / Desplaçaments per motiu familial imperiós, per asisitir persones vulnerables i precàries o per la guàrdia d’infants.

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. / Desplaçament de les persones en situació de handicap i llurs acompanyants.

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. / Desplaçaments curts, en el límit d’1h cada dia i al màxim d’1 km entorn del domicili, lligats sigui a l’activitat física individual, excepte pràctica esportiva col·lectiva i proximitat amb altres persones, sigui a passejar amb les persones d’un mateix domicili, sigui als menesters dels animals de companyia.

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. / Convocació judicial o administrativa i per anar a un servei públic.

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. / Participació a missions d’interès general a la demanda de l’autoritat administrativa.

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires. / Desplaçament per anar a cercar la mainada a l’escola i per llurs activitats periescolars.

Fait à / Fet a : ........................................., Le / el : .........................................., a : ...........................

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement / Mencionar obligatòriament data i hora de sortida)

Signatura :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. / Per sortir cal portar un document que justifiqui el desplaçament derogatori.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur. / L’han d’utilitzar els treballadors no assalariats quan no poden tenir un justificatiu professional.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. / Inclou les adquisicions a títol gratuït (distribució d’aliments...) i els desplaçaments lligats al cobrament d’ajuts socials i per treure diners.

dimarts, 24 de novembre del 2020

 

POBLE MORT

Poble mort.

Flux parat.

Motors i boques mudes.

Aparadors tancats.

Només a les finestres

Esquitxos de vida confinada.

Un gat negre

Senyoreja el carrer

I assenta sa nova llibertat

al bell mig de la via.

Cos d’esfinx,

Em clava sa mirada verda, interrogant-me.

I què t’havies cregut tu

Que ho regentaves tot,

Animal que em nomenaves bèstia,

Presumint-te de déu,

Quan quelcom

De tan petit,

d’ivisible,

T’acaba d’engastar la teva fragilitat ?

Has  oblidat

Que només, com jo,

Ets part d’aquesta terra,

D’aquest cel, arbres, penyals, rius i fonts,

I que tots junts t’infonen humilitat.

Llavors, mira entorn teu.

Calla.

Respecta.

Busca.

Medita.

Estima

I aprèn !

 

Joan Tocabens  Març de 2020 Moltes gràcies a Joan Tocabens per la seva poesia sobre els nostres pobles durant el confinament i per la seva participació al nostre blog.
 

IMPATIENS glandulifera


IMPATIENS balfouri i IMPATIENS glandulifera

La balsamina de Balfour i la balsamina comuna

                                      Marcel Juanchich, 66400 REINERS

 

L ‘ultima té un sinonim que és IMPATIENS roylei.

El 1975, el Guinochet et el Vilmorin publiquen la flore de France en 5 volums.

A la pàgina 380 del segon vòlum, ja podem trobar-les totes les dues.

Al contrari, la flora del Bonnier et del Layens del 1970, mostra una sola especie que no és la nostra dins la pàgina 62 de llur « Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique ».

Dues plantes cultivades com ornemental i han surtit dels horts.

En francés  és diuen « BALSAMINE »

La familia és les balsaminàcies.

La caputxina (TROPAEOLUM majus ) utilitzada dins la cuina I els horts és una planta veïna

Llur orìgen és la serralada de l’Himàlaia

No cal anar tan lluny per les veure

Només es pot pujar fins Arles de Tec

Dins la vora de la ribera Tec és poden veure

Molta gent les cull per fer ramallets

Hi ha moltes flors gens clàssiques, blanques, rosades o pùrpuries

Tot aixó ho veureu sobre les fotos

Actualment és poden veure també a la vora dels canals de regatge.

Les he vistes dins el Tec, a la font dels boixos i sota el mas de les Guardies

Al gual del Tec n’hi ha.

Totes dues son plantes anuals.

Aquestes plantes floreixen I tenen fruits I llavors al mateix any.

Els botanics diuen THEROPHYTES

Despres de la flor arriben els fruits I les llavors.

Els fruits exploten quan son madurs.

I aixi les llavors marxen de la tavella.

La més petita és I. balfouri ( fins a 80 cm)

L’altra pot arribar fins als 2 m

Sempre situades a la vora de l’aigua.

Totes les fotos son del Marcel Juanchich

 

IMPATIENS balfouriBibliografia:

 

Bolos O de. & Vigo J. 1990 Flora dels països catalans, volum II, 921 p. Editorial Barcino, 08012 Barcelona